نازنین زهرا

فکر میکنید او درآینده مانند پدر واجدادش به ولاشجرد علامند باشد یاما نسل حاضر بلای برسر این روستا خواهیم آورد که اوهم به مهاجرت تن در دهد بیاید بخاطر آینده کودکانمان که شده به عاقبت این روستا فکر کنیم تامورد لعن ونفرین آنان واقع نشویم

b8vxydpj9rvmzu9megzc.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید