روز معلم

بنام آن که آموختن را آموخت

سپاس از خداوندی که دانش را خلق ودرنهادبشرقرار داد وسلام برپیامبرانی که برای آموختن به انسان برانگیخت وسلام بر آنان که بر من وشما آموختند.

سلام برهمه معلمان ایران زمین، سلام برهمه معلمان ولاشجردی که با زحمت واشتیاق به شوق دانستن ما قدم برمی دارید

اینجانب بعلت مسافرت نتوانستم بموقع تبریک عرض کنم اما کار معلم تمام شدنی نیست پس تبریک وسلام من هم بی موقع نیست خوب است یادی کنم از معلم های خودم که مروج دانش در روستای ولاشجرد بودند

من درسال تحصیلی52-51درکلاس اول دبستان یغماولاشجرد مشعول تحصیل شدم معلم کلاس اولم آقای حیدری از کنگاور بوداون موقع آقای عباس خدای مدیر دبستان بود. برخی از همکلاسی هایم شهید مرادنظری وشهیدابراهیم نظری فرد ومنصور،مجید،علی ومحمدنادری(مرحوم ضرقام) وحاتم حسنی (مرحوم هاشم) حاجی محمدحسنی (مرحوم هاشم)و سید...............فرزند مرحوم سید عبدا..اردشیر ،بیژن نعمت ،امام قلی،فریدونی و......بودند

معلم کلاس دوم آقای محمودصالحی (53-52)بازم از کنگاور بودندکه علاوه براسامی ذکر شده آقای هوشنگ هادیپور.مرحوم بشیر حسنی.کیومرث نظری ونصراله فریدونی نیز اضافه شدند. در این سال بود که برای دومین دوره از دختران ولاشجردی جهت باسواد شدن ثبت نام کردند.دوره قبل را من هم یادم نمی آید

درکلاس سوم ابتدایی یعنی سال تحصیلی 54-53آقای مجیدی که ایشان نیز کنگاوری بود معلم ما شدند. وجدول ضرب را از ایشان آموختیم. برخی از هم کلاسیها جا ماندن اما یادم هست که دوست عزیزم آقای قباد گلناری وسلطانحسین نظری ومرتض نادری وحسن(مرحوم حسین)نبی وعلی(مرحوم ابراهیم) نادری هنوز هم کلاس بودیم

کلاس چهارم رادرولاشجرد طوری دیگر آغاز کردیم این بار معلمان از جنس ولاشجردی بود جناب آقای حیدر نادری اوکه طی سال تحصیلی55-54 معلم کلاس چهارم ابتدایی دبستان یغما ولاشجرد بود به من یاد داد بهتر است ولاشجردی باشیم تا محلی به همین دلیل گفت بجای نادری بمن بگویید معلم حیدر ومن حالا هم هرجا اورا ببینم میگوم معلم حیدر

کلاس پنجم در سال56-55بود که عده ای به جمع قبلی اضافه شد فائز نادری وداور حسنی بودند.

معلمان نیز آقای منصوری یا هاشمی از تویسرکان بودند آنان مارا برای امتحانات آخر سال که بطور نهای قرار بود در تویسرکان برگزار شود آماده میکردند.

یادم هست در آخرین جلسه امتحان همه ی بچه ها با هم قرار گذاشتند با هم سینما بروند که رفتیم.

اولین دوره کلاسهای راهنمایی درسال تحصیلی57-56در مدرسه جدید برگذار شد مشکلات زیادی بود تا یک ماه کلاس نداشتیم معلم حیدر مدیر مدرسه بود بالاخره بعد یک ماه دونفر معلم دوره راهنمای برای ما آمدندآقای مالمیر ازتویسرکان معلم علوم. وآقای الوند از همدان معلم زبان وچند درس دیگر.

در صورت استقبال ادامه داستان را می نویسیم

/ 0 نظر / 18 بازدید